Regulamin Castingu Konkursu Miss Śląska (Miss Śląska i Miss Śląska Nastolatek)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin castingu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki udziału w castingu internetowym konkursu Miss Śląska (zwanym dalej „Castingiem”) dla Kandydatek spełniających warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin Castingu jest udostępniony w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej pod adresem

www.misspolski.slask.pl

Casting przeprowadzany jest na stronie internetowej www.misspolski.slask.pl w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIA.

 1. Organizatorami Konkursu Miss Śląska (Miss Śląska i Miss Śląska Nastolatek) – dalej: Konkursu, są: Divinita Sp. z o.o. (dalej: Organizator) oraz Agencja Promocyjno-Reklamowa NOL-TYCHY (dalej: Organizator), działający na podstawie licencji wydanej przez Nowa Scena Sp. z o.o.
 2. Casting Konkursu ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się Kandydatek z województwa Śląskiego, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

Casting odbywa się dwuetapowo: casting internetowy przeprowadzany jest za pomocą strony internetowej www.misspolski.slask.pl oraz w formie osobistej prezentacji przed Jury wybranych Kandydatek.

 1. Wyłonione Kandydatki w ramach Castingu Konkursu Miss Śląska zostają zakwalifikowane do udziału w Konkursie Miss Śląska stanowiącego regionalny etap konkursu Miss Polski.
 2. Organizator zastrzega prawo realizacji etapu konkursu Miss Ślaska Nastolatek jako konkursu regionalnego bez możliwości awansu do etapu ogólnopolskiego.
 3. Z Organizatorem Konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
 4. Użycie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody Organizatora Konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 5. Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator Konkursu obowiązany jest zapoznać Kandydatki Castingu z niniejszym Regulaminem Castingu Konkursu. Kandydatki po zapoznaniu się z Regulaminem potwierdzaja jego znajomość przez zaznaczenie w internetowym formularzu zgłoszeniowym wymaganego pola (checkbox) – zapoznanie się Regulaminem Castingu. W przypadku Kandydatek w kategorii nastolatek zapoznanie się z Regulaminem i przyjęcie warunków Regulaminu potwierdza rodzic lub prawny opiekun Kandydatki (zawany dalej: Opiekunem).


2.
WARUNKI UDZIAŁU W CASTINGU

 1. Kandydatka zgłaszająca się na Casting Konkursu Miss Śląska musi spełniać następujące wymagania:
 2. być stanu wolnego;
 3. być bezdzietną panną (także nie być w ciąży);
 4. posiadać obywatelstwo polskie;
 5. w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyć:
 • w przypadku Miss Śląska - 18. rok życia;
 • w przypadku Miss Śląska Nastolatek - 14. rok życia;
 1. na dzień 31 grudnia roku nie może ukończyć:
 • w przypadku Miss Śląska – 28. rok życia;
 • w przypadku Miss Śląska Nastolatek – 19. rok życia;

Punkt d) i e) stanowią granice wiekowe pozwalające na udział w Konkursie;

 • w przypadku Miss Śląska – 18-27 lat;
 • w przypadku Miss Śląska Nastolatek – 14-18 lat;
 1. posiadać nieposzlakowaną opinię oraz być osobą niekaraną według danych o karalności udostępnianych przez Krajowy Rejestr Karny;
 2. nie posiadać widocznych tatuaży;
 3. nie uczestniczyć w poprzednich edycjach konkursu Miss Polski na etapie finałowym.

Internetowe formularze zgłoszeniowe (zwane dalej „Zgłoszeniem”) są przyjmowane przez Organizatora w dniach 30.01.2022 r. – 28.02.2022 r. przez stronę internetową www.misspolski.slask.pl. Każde Zgłoszenie musi być kompletne i zawierać conajmniej 3 zdjęcia w formacie jpg w rozmiarze do 3MB przedstawiające Kandydatkę.

 1. Opiekun nieletniej Kandydatki startującej w Castingu Konkursu powinien podać w internetowym formularzu zgłoszeniowym numer telefonu kontaktowego Opiekuna oraz adres poczty elektronicznej Opiekuna. Wysyłając internetowy formularz zgłoszeniowy każda Kandydatka oraz Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie jego i Kandydatki danych osobowych udostępnionych w trakcie przesłania Zgłoszenia.
 2. Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kandydatka i Opiekun zapoznali się z niniejszym Regulaminem, zrozumieli jego treść i zobowiązują się do jego przestrzegania, jak również zapoznali się z treścią Polityką Prywatności.
 3. Akceptując Regulamin Kandydatka i Opiekun zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdzają, iż Kandydatka spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Castingu Konkursu.
 4. Celem Castingu jest wyłonienie dziewcząt do udziału w Konkursie Miss Śląska.
 5. Kandydatka do udziału w Castingu Konkursu Miss Śląska oraz Opiekun nieletniej Kandydatki, która nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających do uczestnictwa w Konkursie lub nie akceptuje / nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie Castingu, nie może brać udziału w Castingu Konkursu, a następnie w Konkursie Miss Śląska.
 6. Kandydatkom nie przysługuje za udział w Castingu jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z udziałem w Castingu.
 7. Ewentualny udział Kandydatki w Konkursie zostanie uregulowany odrębnym Regulaminem udziału w konkursie Miss Śląska i Miss Śląska Nastolatek.

 

3. PRZEBIEG CASTINGU

Kandydatka Castingu Konkursu lub Opiekun wypełnia każde pole internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.misspolski.slask.pl w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIA, w szczególności
w przypadku Opiekuna nieletniej Kandydatki ważne jest aby podać:

 • numer telefonu kontaktowego Opiekuna,
 • adresu poczty elektronicznej Opiekuna.
 1. Maksymalny rozmiar załączonego pliku nie może przekraczać 3MB, a wymagany format pliku to jpg.
 2. Warunkiem udziału w Castingu Konkursu jest zaznaczenie w internetowym formularzu zgłoszeniowym wymaganego pola (checkbox) – zapoznanie się i akceptacja z: Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulaminem Castingu oraz Polityką Prywatności.
 3. Materiał przesłany przez Kandydatkę lub Opiekuna, nie mogą naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych (w tym dóbr osobistych osób trzecich). Tworząc materiały castingowe należy działać z poszanowaniem dobrych obyczajów, kultury
  i zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Przesłane materiały naruszające powyższe wymogi zostaną niezwłocznie usunięte wraz z danymi osobowymi zgłaszającego.
 4. Zdjęcia przesłane nie mogą wykorzystywać wizerunków osób trzecich. Jedyną osobą utrwaloną na zdjęciu może być Kandydatka.
 5. Kandydatce z tytułu udziału w Castingu Konkursu, bądź jego braku, nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
 6. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełnienia przez Kandydatkę postanowień Regulaminu i warunków udziału w Castingu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w internetowym formularzu zgłoszeniowym lub za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą skontaktowanie się z Kandydatką lub Opiekunem.
 8. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Kandydatki niezgodnych z Regulaminem, Kandydatka może zostać wykluczona z Castingu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
 9. Kandydatka do udziału w Castingu Konkursu i Opiekun przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż z uwagi na cel udzielenia zgód, o których mowa w Regulaminie oraz na wartość promocyjną związaną z udziałem w Castingu Konkursu, z tytułu udzielania zgód, o których mowa w Regulaminie, Kandydatkom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 10. Kandydatka i Opiekun oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Castingu i jego formuła.
 11. Organizator decyduje o liczbie wyłonionych Kandydatek biorących udział w Castingu Konkursu.
 12. Organizator zastrzega prawo zorganizowania drugiego etapu Castingu Konkursu w celu wytypowanych Kandydatek polegajacego na zaprezentowaniu się osobiście przez Kandydatki przed Jury.
 13. Organizator Castingu Konkursu ma obowiązek zawiadomienia Kandydatek i Opiekunów o wynikach Castingu najpóźniej 14 dni od daty zakończenia Castingu.

 

4. JURY

 1. Wyboru Kandydatek w ramach Castingu Konkursu Miss Śląska dokonuje Jury, którego skład ustala Organizator (wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Jury).
 2. Udział w pracach Jury jest honorowy.
 3. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
 4. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.


5.
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatki oraz Opiekuna jest Organizator: Divinita Sp. z o.o., posługujący się numerem NIP 6461197699, REGON 240939524 adres: 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 14 (adres do korespondencji: ul. Lędzińska 14, 43-143 Lędziny), numer telefonu: 882-944-494, e-mail: biuro@divinita.pl.
 2. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, Administrator informuje, iż dane Kandydatki i Opiekuna przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez Kandydatkę lub Opiekuna poprzez kliknięcie wymaganego pola zgody (checkbox) – zapoznanie się z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulaminem Castingu i Polityką Prywatności.
 3. Dane osobowe Kandydatki i Opiekuna podane w internetowym formularzu zgłoszeniowym do udziału w Castingu Konkursu, wizerunek, wypowiedzi będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Miss Śląska, a także w celach marketingowych i reklamowych w/w Konkursu realizowanego przez podmioty współpracujące z administratorami na podstawie udzielonych zgód (Rozporządzenie art. 6 ust. lit. a).
 4. Wizerunek i dane osobowe Kandydatki i Opiekuna będą odpowiednio wykorzystywane i przetwarzane w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu do czasu wycofania przez Kandydatkę lub Opiekuna zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydatki Castingu Konkursu Miss Śląska i niepodania danych osobowych koniecznych do skutecznej realizacji czynności związanych z Castingiem, jest brak możliwości udziału w/w Castingu.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Kandydatka i Opiekun posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kandydatka i Opiekun oświadcza, że zapoznali się i akceptują niniejszy Regulamin.
 2. Kandydatka i Opiekun oświadcza, iż nie będzie rościć praw w stosunku do Organizatora za publikację zdjęć, z udziałem wizerunku Kandydatki, głosu, imienia i nazwiska z przygotowań do Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień Regulaminu (w tym zmiany terminów, o których mowa w §2 Regulaminu) z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Castingu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator opublikuje stosowną informację na stronie www.misspolski.slask.pl w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIA.

 1. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora.
 2. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez Kandydatkę i Opiekuna niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.
 5. Casting i Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany, bez podawania przyczyny, co nie rodzi żadnych roszczeń Kandydatek i Opiekunów ani żadnych innych podmiotów.
 6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości, co do treści lub interpretacji Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Organizator, od których to decyzji odwołanie nie przysługuje.

Zostań Miss Śląska

Spróbuj swoich sił w zmaganiach o koronę Miss Śląska, otwierających drogę do kariery, o której marzą kobiety na całym Świecie. Przeżyj świetną i niezapomnianą przygodę.

buton zgloszenie

Kontakt

Dyrektor Regionalny Wyborów Miss Śląska
Tel. +48 882 944 494

Adres do korespondencji elektronicznej
biuro@misspolski.slask.pl

organizatorzy bottom