REGULAMIN PLEBISCYTU Miss Śląska Nastolatek Internetu 2022

1. Postanowienia ogólne.

 1. Plebiscyt „Miss Śląska Nastolatek Internetu” (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez Perform (zwanym dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/6C (20-078 Lublin) (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Licencja na organizację Plebiscytu została wydana dla PERFORM przez Build Media Creation z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Żwirki 17 (90-539 Łódź) na mocy odrębnych umów. 
 2. W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”. Uczestnicy nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Plebiscycie wyłącznie za zgodą Przedstawiciela ustawowego. 
 3. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się na wprowadzone do systemu Plebiscytu Kandydatki będące Finalistkami konkursu Miss Śląska Nastolatek Internetu zwane dalej Kandydatkami.

2. Czas trwania Plebiscytu i nagroda.

 1. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w 2 turach. 
 2. Pierwsza tura Plebiscytu trwa od 01/05/2022 (godz. 10:00) do 10/05/2022 (godz. 20:00). 
 3. W pierwszej turze Plebiscytu biorą udział wszystkie wprowadzone do systemu Kandydatki. 
 4. Do drugiej tury, zakwalifikuje się 10 kandydatek (TOP 10), które w pierwszej turze głosowania otrzymają największą liczbę punktów z głosowania SMS’owego. 
 5. Druga tura Plebiscytu rozpoczyna się 11/05/2022 (godz. 10:00) i trwa do 19/05/2022 (godz. 23:59). 
 6. Wraz z rozpoczęciem drugiej tury plebiscytu liczniki SMS zostaną wyzerowane.

3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.

 1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer wybrany w zależności od liczby punktów jakie chce przyznać Kandydatce, wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze MSNI. (kropka) numer Kandydatki. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia. Wykaz numerów znajduje się w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS określony jest w walucie polskiej (polski złoty) i jest zróżnicowany od liczby punktów które Uczestnik chce przyznać wybranej Kandydatce. Jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie. Koszt przesłania wiadomości w poszczególnych wariantach punktowych jest opisany w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Uczestnik głosowania może oddać swój głos poprzez przyznanie odpowiednio 1 punktu Koszt smsa wagi 1 punktu wynosi 2,00 zł netto (2,46 zł z VAT) i należy wysłać go pod nr 7248.

L.p.

Koszt smsa

Liczba punktów

Sms na numer

1

2 PLN (2,46 z VAT)

1

7248

 

 1. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS.
 2. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia wyników Plebiscytu.

 3. Numeracja Kandydatek jest następująca:

1. Wiktoria Baranowska

2. Dominika Biela

4. Aleksandra Bzowska

5. Alicja Celejewska

7. Milena Chaladus

9. Oliwia Chmyłko

10. Olivia Cieślik

11. Roksana Czarnecka

13. Maja Ćwiklińska

15. Natalia Fil

16. Natalia Garnek

17. Paulina Gębczyńska

20. Sandra Kmietowicz

22. Vanessa Kotyrba

25. Amelia Piecuch

 

4. Postanowienia końcowe.

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Organizator. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu. 

4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu. 

5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść. 

6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Organizatora oraz w wersji online. 

7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu. 

Zostań Miss Śląska

Spróbuj swoich sił w zmaganiach o koronę Miss Śląska, otwierających drogę do kariery, o której marzą kobiety na całym Świecie. Przeżyj świetną i niezapomnianą przygodę.

buton zgloszenie

Kontakt

Dyrektor Regionalny Wyborów Miss Śląska
Tel. +48 882 944 494

Adres do korespondencji elektronicznej
biuro@misspolski.slask.pl

organizatorzy bottom